Vedtægter for Them GF af 1896

Kontakt os

§ 1 – Foreningens navn:

Foreningens navn er Them Gymnastikforening af 1896, forkortes til Them GF.

Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemhørende i Them Kommune

§ 2 – Foreningens formål:
Formålet for Them GF er gennem gymnastik, boldspil og anden idræt at virke for dens medlemmer, især ungdommen.

Foreningen kan arrangere opvisninger og fester mv. – samt deltage i almene formål til gavn for medlemmerne.

§ 3 – Medlemskab af organisationer:
Foreningen kan på bestyrelsesplan indmeldes i specialforbund / unioner og organisationer og undergiver sig da disses love og bestemmelser.

§ 4 – Optagelse af medlemmer:
Som aktivt medlem i seniorafdelingen kan foreningen optage alle, der er fyldt 18 år. I ungdomsafdelingen kan foreningen optage alle, der ikke er fyldt 18 år.

Når et medlem i ungdomsafdelingen fylder 18 år betragtes medlemmet som værende medlem af seniorafdelingen.

I forældre- og støtteafdelingen kan foreningen optage såvel bidragydende som rent passive medlemmer.

Indmeldelse sker skriftligt og skal for umyndige personers vedkommende godkendes af forældre / værge.

Foreningen kan nægte optagelse eller udelukke medlemmer, såfremt der findes særlig anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen / nægtelsen.

Vedkommende skal, før bestyrelsen træffer sin afgørelse, have mulighed for at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling.

I tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§ 5 – Kontingent:
Såvel aktive, bidragydende som rent passive medlemmer yder til foreningen et kontingent, hvis størrelse og opkrævningsterminer fastsættes af bestyrelsen.

Manglende kontingentbetaling udover et år medfører automatisk eksklusion.

Et medlem, der er ekskluderet pga. kontingentrestance, kan ikke genoptages i foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til denne.

§ 6 – Udmeldelse:
Udmeldelse sker skriftligt til foreningen med mindst én måneds varsel.

§ 7 – Generalforsamling:
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, eller ved advisering i en lokal avis. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal optages på dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive og bidragydende medlemmer over 15 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 2 måneder før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Valgbare er alle, der har stemmeret.

§ 8 – Dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Valg af formand, vælges i lige år
 6. Valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges i ulige år
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, 2 suppleanter vælges for 1 år.
 8. Valg af afdelingsudvalg, til hvert udvalg vælges 5 medlemmer, 2 i lige år og 3 i ulige år.
 9. Valg af 2 suppleanter til hvert afdelingsudvalg, vælges for 1 år.
 10. Valg af fanebærer.
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges for 1 år.
 12. Eventuelt, der kan ikke foretages afstemninger under eventuelt.

Hvor andet ikke er angivet gælder valgene for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 9 – Generalforsamlingens ledelse mv.:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4, § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt ved begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, ligesom afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Dirigenten skal underskrive protokollen.

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden som ved ordinær generalforsamling.

§ 11 – Bestyrelsen:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligtiger foreningen i henhold til lovene. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og en næstformand / sekretær, disse udgør i forening et forretningsudvalg. Yderligere indgår i bestyrelsen formanden og et menigt medlem fra hvert afdelingsudvalg.

§ 12 – Konstituering – tegningsret:
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter general-forsamlingen på et bestyrelsesmøde, med kasserer og næstformand / sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand, jfr. dog § 4.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, der skal underskrives af forretnings-udvalget.
Bestyrelsesmøder afholdes med mindst et i hver måned og ellers efter behov. Forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøder med udsendelse af dagsordener til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Dagsordener skal udsendes mindst 8 dage før bestyrelsesmødet afholdes.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13 – Afdelingsudvalg:
Afdelingsudvalgene konstituerer sig selv, ligesom de tilrettelægger arbejdet indenfor den respektive afdeling. Alle økonomiske dispositioner skal træffes efter indhentet godkendelse fra bestyrelsen.

§ 14 – Prokura:
Foreningens kasserer samt et medlem af forældre og støtteafdelingen har prokura.

§ 15 – Regnskab:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 14 dage før generalforsamlingen afgive årsregnskabet til revisorerne.

Årsregnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Foreningens stemmeberettigede medlemmer kan fra 8 dage før generalforsamlingens afholdelse kræve regnskabet til gennemsyn.

§ 16 – Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jfr. § 8.
Hver af revisorerne har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 – Vedtægtsændringer:
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Forslag om vedtægtsændringer skal være på dagsordenen.

§ 18 – Foreningens opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Vedtages et forslag om foreningens opløsning skal generalforsamlingen samtidig nedsætte et likvidationsudvalg på 5 medlemmer, der skal udrede foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.
I tilfælde af forenings opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål inden for hjemstedkommunen.